mask

Promocja lipiec

 

Wrocław, 28-06-2024r.

REGULAMIN PROMOCJI „Zamów kuchnie i otrzymaj Lodówka GRATIS”

 

 

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI.

ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNIK PROMOCJI

 

Organizatorem Promocji jest EUDI SP z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 25, 50-078 Wrocław. NIP: 8943225142, REGON: 527145182. Niniejszy Regulamin określa warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w programie promocji sprzedażowej mebli marki EUDI, których dystrybutorem, producentem oraz sprzedawcą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Organizator (dalej jako „Promocja”). 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 888 z późn. zm.). 4. Promocja dotyczy podpisanych umów na zakup mebli dnia od 01-07-2024 do 31-07-2024. 5. Promocja zostanie przeprowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Regulamin”) w okresie od 01 lipca 2023 r. do 31 lipca 2024 r. 6. Udział w Promocji może wziąć osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; b) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c) spełni warunki uczestnictwa w Promocji opisane w Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”) 7. Promocja dotyczy nabycia przez Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie mebli w firmę EUDI.

 

§2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

 

  1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 2. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez podpisania umowy w studiu mebli kuchennych EUDI Kuchnie. 3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, dokonując zakupu mebli kuchennych, otrzymuje dowolną Lodówką GRATIS (wybraną i zakupioną przez firme EUDI) kosztem nie powyżej 10% kwoty umowy. Promocja trwa od 01-07-2024 do 31-07-2024. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Promocji spełnia warunki określone w Regulaminie. 5. Przedmiot Promocji, warunki i tryb jego nabycia określa Regulamin. 6. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży zawartej na odległość, na mocy której zakupił produkty objęte promocją w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyny. 7. W przypadku skorzystania z powyższego prawa zwrotowi podlegają wszystkie Produkty i korzyści uzyskane przez Uczestnika w związku z zakupem dokonanym w ramach Promocji. 8. Niezależnie od powyższych postanowień Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na podstawie rękojmi. 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

 

3

PRZEDMIOT PROMOCJI

 

    1. Nabycie przez Uczestnika prawa do rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek: a) posiadanie statusu Uczestnika Promocji; b) dokonanie w Okresie Promocji w firme EUDI Sp.z.o.o. zakupu mebli kuchennych. c) spełnienie pozostałych wymagań określonych w Regulaminie. 2. Do uzyskania rabatu, o którym mowa w § 2 ust. 3 uprawniają jedynie zakupy mebli kuchennych.

 

§4

DANE OSOBOWE

 

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 25, 50-078 Wrocław. NIP: 8943225142, REGON: 527145182.. 2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są w celu przeprowadzenia Promocji i realizacji postanowień jej Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na tej podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora Promocji wobec jej Uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Promocji. 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Promocji. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji. 5. Dane osobowe Uczestnika są ujawniane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym i windykacyjnym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi płatności online, bankom, innym operatorom płatności oraz podmiotom realizującym dla Administratora szeroko pojęte działania marketingowe. 6. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników Promocji lub osób upoważnionych do działania w imieniu Uczestników Promocji do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Promocji. 7. Uczestnikowi lub osobom upoważnionym do działania w imieniu Uczestników Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi lub osobie upoważnionej do działania w imieniu Uczestnika przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnikowi lub osobie upoważnionej do działania w imieniu Uczestnika przysługuje również prawo 4 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§5 REKLAMACJE

 

    1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Dotyczy to zwłaszcza uprawnień Uczestnika z tytułu rękojmi. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji. 3. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres korespondencyjny: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, lok. 25, 50-078 Wrocław lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 4. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy. 5. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego. 6. Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji.

 

 

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnik nie może przenieść praw ani obowiązków związanych i wynikających z Promocji na osoby trzecie. 2. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia aktualnego Regulaminu. 3. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami Organizatora. 4. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

 

promocja-lipiec-04
promocja-lipiec-03
promocja-lipiec-02
promocja-lipiec-01